Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2012-2013

Thứ hai - 18/06/2012 22:00
Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2012-2013
 

 UBND QUẬN SƠN TRÀ                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số:  359/KH-PGDĐT                                         Sơn Trà, ngày 21 tháng 5 năm 2012
 
KẾ HOẠCH
 TUYỂN SINH LỚP 1, LỚP 6 - NĂM HỌC 2012 - 2013
            Căn cứ Điều lệ trường tiểu học (TH) ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học,  ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28/4/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của  Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
            Căn cứ Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2012-2013 ban hành kèm theo Quyết định 1500/QĐ-SGDĐT ngày 18/4/2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
            Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2012-2013 như sau:
Điều 1. Độ tuổi dự tuyển
1. Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi.
2. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi.
Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi qui định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
Điều 2. Hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển
1. Hồ sơ dự tuyển gồm có:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1, lớp 6 (theo mẫu chung của Sở GD&ĐT, được phát hành rộng rãi, các trường học không được tự ý phát hành mẫu riêng).
b) Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.
c) Bản sao Hộ khẩu hợp lệ (hoặc giấy tờ thay thế theo qui định).
- Đối với trường hợp tạm trú phải có đủ các loại giấy tờ sau:
+ Quyết định thu hồi đất;
+ Biên bản bàn giao mặt bằng do UBND phường ký xác nhận;
+ Giấy Đăng ký tạm trú của gia đình học sinh tại khu vực của trường xin nhập học.
      Nhà trường được phép tiếp nhận số học sinh tạm trú khi có đủ 3 loại giấy tờ trên và lập danh sách báo cáo gởi về Phòng GD&ĐT trước khi khai giảng năm học mới.
            d) Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học (đối với lớp 6).
            e) Các loại giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
            2. Điều kiện dự tuyển:
            a) Có đủ hồ sơ hợp lệ.
            b) Đúng độ tuổi quy định.
Điều 3. Hội đồng tuyển sinh
1. Mỗi trường học thành lập một Hội đồng tuyển sinh, do Trưởng phòng GD&ĐT quận ra quyết định thành lập (các trường lập danh sách gởi về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2012 (đ/c Sơn nhận) để Phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập)
2.Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển sinh:
a) Thành phần gồm có: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, thư kí và một số ủy viên.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh;
- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách học sinh được tuyển. Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ kí của các thành viên hội đồng. Danh sách học sinh trúng tuyển phải có họ tên, chữ kí của Chủ tịch hội đồng;
- Báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT;
- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của hội đồng;
- Đề nghị khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức có thành tích; đề nghị xử lí đối với cá nhân, tổ chức vi phạm kế hoạch tuyển sinh này.
Điều 4. Chỉ tiêu tuyển sinh
1. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh do UBND quận giao, phòng GD&ĐT căn cứ quy mô ổn định trong 5 năm đối với các trường TH, 4 năm đối với các trường THCS  và các điều kiện về cơ sở vật chất - kĩ thuật, đội ngũ giáo viên, tài chính để giao chỉ tiêu cho các trường TH, THCS.
2. Chỉ tiêu giao cho các trường là chỉ tiêu trong tuyến và được giao cùng với kế hoạch ngân sách năm 2012. Cụ thể:

Bậc Trung học cơ sở

TT
 
Đơn vị
 
Năm học 2011-2012

Năm học 2012-2013

Học sinh lớp 5 ở các trường TH trong địa bàn
Số lớp
Số HS Số lớp Số HS

Tuyển mới

Số lớp

Số HS
1 Nguyễn Văn Cừ 25 888 25 918 7 250 219
2 Cao Thắng 18 496 17 475 4 130 107
3 Phan Bội Châu 18 466 18 487 4 140 126
4 Lê Độ 37 1406 35 1307 8 270 225
5 Phạm Ngọc Thạch 28 861 29 951 8 291 276
6 Nguyễn Chí Thanh 28 900 27 871 6 210 173
7 Lý Tự Trọng 37 1285 39 1391 11 420 399

Tổng cộng

191 6.302 190 6.400 48 1.711 1.525
 Điều 5. Địa bàn tuyển sinh
1. Các trường TH tuyển 100% trẻ em đúng 6 tuổi, các trường THCS tuyển 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn theo quy định của phòng GD&ĐT quận.
2. Việc tuyển học sinh ngoài địa bàn quy định (ngoại tuyến):
Sau khi đã tuyển hết số học sinh trong độ tuổi thuộc địa bàn phường, nếu còn chỉ tiêu thì nhà trường có thể xin tuyển thêm học sinh ngoại tuyến. Các trường hạn chế đến mức thấp nhất việc tuyển học sinh ngoại tuyến và phải thực hiện đúng các quy định sau đây:
a) Hội đồng tuyển sinh của trường báo cáo phương án tuyển sinh ngoại tuyến với phòng GD&ĐT. Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định giao chỉ tiêu cụ thể kèm theo quy định tiêu chuẩn và phương thức xét tuyển học sinh ngoại tuyến cho các trường trong quận.
b) Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh được duyệt, nhà trường thông báo công khai cho nhân dân biết:
- Số lượng học sinh được phép tuyển ngoại tuyến;
- Các điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian nộp hồ sơ, v.v.
c) Phòng GD&ĐT giao cho Hội đồng tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm tổ chức xét tuyển học sinh ngoại tuyến đúng chỉ tiêu được duyệt, đúng các điều kiện, tiêu chuẩn đã quy định. Sau khi xét tuyển, hội đồng tuyển sinh của trường thông báo công khai kết quả tuyển sinh ngoại tuyến cho phụ huynh biết và báo cáo kết quả xét tuyển về phòng GD&ĐT. Phòng GD&ĐT chỉ đạo, kiểm tra công tác tuyển sinh, không tổ chức tuyển sinh ngoại tuyến thay cho hội đồng tuyển sinh của các trường.
Nếu các trường có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển cao hơn so với chỉ tiêu được giao, Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND Quận quy định thêm các tiêu chí xét tuyển phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nguyện vọng của phụ huynh và bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh.
* Lưu ý: Riêng trường tiểu học Nguyễn Văn Thoại được phép tuyển học sinh ngoài địa bàn quy định (ngoại tuyến) và không phải thực hiện các yêu cầu trên đây.
d) Các trường học thực hiện phương án tuyển sinh của Phòng GD&ĐT, bảo đảm tính công bằng, chính xác và chịu trách nhiệm trước UBND quận và Phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh năm học 2012-2013.
            Điều 6: Thời gian tổ chức tuyển sinh:
            1. Đối với việc tuyển sinh trong tuyến: Ngày 20 tháng 6 năm 2012 các trường phổ thông thu nhận hồ sơ và xét tuyển.
            2. Đối với việc tuyển sinh khác tuyến: Các trường chỉ được tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển khi có Quyết định cho phép và giao chỉ tiêu của Phòng GD&ĐT.
       Trên đây là những quy định cơ bản về công tác tuyển sinh cho năm học 2012-2013. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các trường cần báo cáo nhanh bằng văn bản để Hội đồng tuyển sinh của ngành hướng dẫn và giải quyết./.                                                                                                  
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Đắc Xứnế 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây